โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2618 23 ธ.ค. 2556
แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาทีระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ กค. มท 0803/ว2619 23 ธ.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว2617 20 ธ.ค. 2556
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2615 [รายชื่อ] 20 ธ.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2577 20 ธ.ค. 2556
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม สน.คท. มท 0808.2/ว4952 20 ธ.ค. 2556
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2614 19 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว2507 [รายชื่อ] 19 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว2506 [รายชื่อ] 19 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว2505 [รายชื่อ] 19 ธ.ค. 2556
ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4951 19 ธ.ค. 2556
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2609 19 ธ.ค. 2556
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2605 19 ธ.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สน.บถ. มท 0809.2/ว2580 19 ธ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2603 18 ธ.ค. 2556
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2601 18 ธ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2602 18 ธ.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ อบต. Energy Awards" สน.สส. มท 0891.4/ว2590 17 ธ.ค. 2556
ขอความร่วมมือจังหวัดจัดส่งเอกสารของเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีผลสำเร็จในการดำเนินการตามขั้นตอนตัวชี้วัด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2599 17 ธ.ค. 2556
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ธ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     394      395      396      397     (398)     399      400      401      402     ....หน้าสุดท้าย >> 844