การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2516 29 พ.ย. 2556
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2509 29 พ.ย. 2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว2512 29 พ.ย. 2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว2510 28 พ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 พ.ย. 2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว197 28 พ.ย. 2556
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2499 28 พ.ย. 2556
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) สน.บถ. มท 0809.9/ว11 28 พ.ย. 2556
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2497 26 พ.ย. 2556
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) กจ. มท 0802.4/ว2496 26 พ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2495 26 พ.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2484 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 พ.ย. 2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2488 25 พ.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ย. 2556
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2478 25 พ.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2472 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ย. 2556
การฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2477 22 พ.ย. 2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว4830 22 พ.ย. 2556
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2476 22 พ.ย. 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา สล. มท 0801.3/ว2473 22 พ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     395      396      397      398     (399)     400      401      402      403     ....หน้าสุดท้าย >> 843