กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2469 22 พ.ย. 2556
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.คท. มท 0808.5/ว46 [ส่วนจังหวัด] [เทศบาล] [ส่วนตำบล] 22 พ.ย. 2556
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2467 21 พ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2465 21 พ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันลดการใช้พลังงาน "พลังคิดสะกิดโลก" ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2452 21 พ.ย. 2556
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สน.บถ. มท 0809.9/ว10 21 พ.ย. 2556
การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2450 20 พ.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 พ.ย. 2556
การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู ในสถานศึกษาที่ปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว2441 20 พ.ย. 2556
การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" (11th Thailand Road Safety Seminar : Rights and Road Safety) สน.พส. มท 0810.5/ว2445 20 พ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2449 20 พ.ย. 2556
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2447 [รายชื่อกลุ่มที่ 1 และ 2] [รายชื่อกลุ่มที่ 3] 20 พ.ย. 2556
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว87 20 พ.ย. 2556
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว4754 19 พ.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2435 [รายชื่อ] 19 พ.ย. 2556
การจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการ "สำนักการช่าง" สน.บถ. มท 0809.2/ว91 19 พ.ย. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 พ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 พ.ย. 2556
ขอให้ตรวจสอและปรับปรุงเงินฝากคลังช่วงคู่ขนานและการปรับปรุงบัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง กค. มท 0803/ว2427 [บัญชีพักเงินรับฝากส่วนราชการ] [บัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง] 18 พ.ย. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว2432 18 พ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     397      398      399      400     (401)     402      403      404      405     ....หน้าสุดท้าย >> 844