โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2435 [รายชื่อ] 19 พ.ย. 2556
การจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการ "สำนักการช่าง" สน.บถ. มท 0809.2/ว91 19 พ.ย. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 พ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 พ.ย. 2556
ขอให้ตรวจสอและปรับปรุงเงินฝากคลังช่วงคู่ขนานและการปรับปรุงบัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง กค. มท 0803/ว2427 [บัญชีพักเงินรับฝากส่วนราชการ] [บัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง] 18 พ.ย. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว2432 18 พ.ย. 2556
การประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2428 18 พ.ย. 2556
การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2420 18 พ.ย. 2556
ขอความร่วมมือจังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2402 [แบบฟอร์มรายงาน] 15 พ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2419 15 พ.ย. 2556
แจ้ง อปท. ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2421 15 พ.ย. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2400 15 พ.ย. 2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2399 14 พ.ย. 2556
วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e - Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน กค. มท 0803/ว2401 14 พ.ย. 2556
คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร สน.สส. มท 0891.4/ว2397 14 พ.ย. 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2352 14 พ.ย. 2556
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2351 14 พ.ย. 2556
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2396 13 พ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2349 13 พ.ย. 2556
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2393 13 พ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     398      399      400      401     (402)     403      404      405      406     ....หน้าสุดท้าย >> 845