โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว2280 28 ต.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว2279 28 ต.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว2278 28 ต.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว2277 28 ต.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว2271 28 ต.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2272 28 ต.ค. 2556
การโอนข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น กจ. มท 0802.3/ว2249 28 ต.ค. 2556
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว2275 28 ต.ค. 2556
สำรวจข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 5 โครงการ สน.บถ. มท 0809.4/ว2259 25 ต.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว2263 [บัญชีรายชื่อ] 25 ต.ค. 2556
การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ "แผนและแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในสังกัด อปท." ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2260 25 ต.ค. 2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0801.1/ว82 25 ต.ค. 2556
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.1/ว2247 25 ต.ค. 2556
สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สน.มถ. มท 0892.4/ว2233 24 ต.ค. 2556
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2242 24 ต.ค. 2556
ขอแก้ไขข้อความในแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2245 24 ต.ค. 2556
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2237 24 ต.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2241 24 ต.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2240 24 ต.ค. 2556
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินแทนกัน (RD, R4) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2243 [รายละเอียด] 24 ต.ค. 2556
<< หน้าแรก...     401      402      403      404     (405)     406      407      408      409     ....หน้าสุดท้าย >> 843