ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว2005 17 ก.ย. 2556
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2007 17 ก.ย. 2556
แจ้งราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สน.คท. มท 0808.2/ว1989 17 ก.ย. 2556
หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สน.คท. มท 0808.2/ว1988 17 ก.ย. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว2004 17 ก.ย. 2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0801.1/ว72 17 ก.ย. 2556
รายการข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว163 16 ก.ย. 2556
เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบ สบศ.1 - 3 (ครั้งที่ 2) สน.บถ. มท 0809.4/ว1991 13 ก.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1984 12 ก.ย. 2556
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1959 12 ก.ย. 2556
ประกาศการจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และการกำหนดเลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว70 12 ก.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ สน.สส. มท 0891.4/ว1973 11 ก.ย. 2556
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1981 11 ก.ย. 2556
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว1954 11 ก.ย. 2556
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สน.คท. มท 0808.2/ว1974 11 ก.ย. 2556
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3663 10 ก.ย. 2556
แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1945 10 ก.ย. 2556
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1943 10 ก.ย. 2556
ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/1972 10 ก.ย. 2556
การเปิดรับใบสมัครทุนชีฟนิ่ง สน.พส. มท 0810.4/ว1968 10 ก.ย. 2556
<< หน้าแรก...     402      403      404      405     (406)     407      408      409      410     ....หน้าสุดท้าย >> 838