การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.2/ว2197 17 ต.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว2200 17 ต.ค. 2556
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. 526/2556 16 ต.ค. 2556
ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด สน.พส. มท 0810.2/ว2198 16 ต.ค. 2556
ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557) สล. มท 0801.1/ว81 16 ต.ค. 2556
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และ บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณ เนื่องในโอกาศวันครู พ.ศ 2557 สน.กศ. มท 0893.2/บ2188 15 ต.ค. 2556
การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย สน.กศ. มท 0893.4/ว2184 14 ต.ค. 2556
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว2147 14 ต.ค. 2556
การสำรวจข้อมูลการดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 14 ต.ค. 2556
รายการข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว174 14 ต.ค. 2556
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว80 14 ต.ค. 2556
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สล. มท 0801.1/ว79 14 ต.ค. 2556
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2172 11 ต.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2153 11 ต.ค. 2556
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (ThaiLand STEM Teacher Awards) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2169 11 ต.ค. 2556
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพลางก่อน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2171 11 ต.ค. 2556
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) กค. มท 0803/ว2167 11 ต.ค. 2556
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว172 [วัสดุคงเหลือ] [สินทรัพย์ประจำปี] 11 ต.ค. 2556
ขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 สน.สส. มท 0891.3/ว2152 11 ต.ค. 2556
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ต.ค. 2556
<< หน้าแรก...     403      404      405      406     (407)     408      409      410      411     ....หน้าสุดท้าย >> 843