สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (ThaiLand STEM Teacher Awards) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2169 11 ต.ค. 2556
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพลางก่อน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2171 11 ต.ค. 2556
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) กค. มท 0803/ว2167 11 ต.ค. 2556
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว172 [วัสดุคงเหลือ] [สินทรัพย์ประจำปี] 11 ต.ค. 2556
ขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 สน.สส. มท 0891.3/ว2152 11 ต.ค. 2556
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ต.ค. 2556
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว2155 10 ต.ค. 2556
รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2148 9 ต.ค. 2556
งานประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2146 8 ต.ค. 2556
ชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2144 8 ต.ค. 2556
การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการฯ ต่าง ๆ ของส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว2138 8 ต.ค. 2556
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2142, ว2143 8 ต.ค. 2556
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว78 8 ต.ค. 2556
การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว2140 8 ต.ค. 2556
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนากรบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น School Based Managment for Local Development : SBMLD ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว2135 8 ต.ค. 2556
การเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2141 7 ต.ค. 2556
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว2 7 ต.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2139 7 ต.ค. 2556
การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.1/ว2137 7 ต.ค. 2556
โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2128 7 ต.ค. 2556
<< หน้าแรก...     405      406      407      408     (409)     410      411      412      413     ....หน้าสุดท้าย >> 845