ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี 2556/57 สน.สส. มท 0891.1/ว2085 [ค่มือ] 3 ต.ค. 2556
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3986 3 ต.ค. 2556
การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบคัดเลือก สน.บถ. มท 0809.2/ว64 3 ต.ค. 2556
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2556 กค. มท 0803/ว2117 3 ต.ค. 2556
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว3992 2 ต.ค. 2556
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803/ว2118 2 ต.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2112 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ต.ค. 2556
แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2115 [ผู้สูงอายุ] [คนพิการ] 2 ต.ค. 2556
การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020" ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.1/ว8 2 ต.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2111 2 ต.ค. 2556
ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว5 2 ต.ค. 2556
การสำรวจข้อมูลการดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว65 1 ต.ค. 2556
คำแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2110 1 ต.ค. 2556
หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลืกขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว63 30 ก.ย. 2556
แนวทางปฏิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว2075 30 ก.ย. 2556
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2084 30 ก.ย. 2556
ซักซ้อมการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2063 30 ก.ย. 2556
การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020" ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.1/ว2079 30 ก.ย. 2556
ขอความร่วมมือให้จังหวัดกำชับ อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดอย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ ว 2067 27 ก.ย. 2556
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2051 27 ก.ย. 2556
<< หน้าแรก...     406      407      408      409     (410)     411      412      413      414     ....หน้าสุดท้าย >> 844