แผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ 2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว2052 26 ก.ย. 2556
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมบันทึกข้อมูลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิร่วม ในระบบโดยเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2048 25 ก.ย. 2556
ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2036 [คู่มือ] 24 ก.ย. 2556
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2033 24 ก.ย. 2556
แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 สน.สส. มท 0891.4/ว2044 24 ก.ย. 2556
ตรวจสอบการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว59 23 ก.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2037 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ก.ย. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2025 23 ก.ย. 2556
ขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2013 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2021 20 ก.ย. 2556
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม สพบ. มท 0807.3/ว216 20 ก.ย. 2556
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม สพบ. มท 0807.3/ว1962 20 ก.ย. 2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สพบ. มท 0807.3/ว2009 20 ก.ย. 2556
ารจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2556" ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2018 19 ก.ย. 2556
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2019 19 ก.ย. 2556
สำรวจเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2016 18 ก.ย. 2556
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศส. มท 0806/ว2014 18 ก.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อปท. เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย" ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2011 17 ก.ย. 2556
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2008 17 ก.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว2005 17 ก.ย. 2556
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2007 17 ก.ย. 2556
<< หน้าแรก...     407      408      409      410     (411)     412      413      414      415     ....หน้าสุดท้าย >> 844