การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4254 27 ธ.ค. 2561
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 27 ธ.ค. 2561
การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4250 [อ้างถึง] 27 ธ.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4239 27 ธ.ค. 2561
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ กค. มท 0803.3/ว4236 27 ธ.ค. 2561
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว4227 26 ธ.ค. 2561
การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4176 [ตัวชี้วัดที่ 1] [แบบรายงาน] 26 ธ.ค. 2561
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4175 [ตัวชี้วัดที่ 3] [แบบรายงาน] 26 ธ.ค. 2561
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4222 26 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] 26 ธ.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/18995-18998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ธ.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/18888-18962 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ธ.ค. 2561
การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4158 25 ธ.ค. 2561
การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4182 25 ธ.ค. 2561
สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ กค. มท 0803.3/ว4207 25 ธ.ค. 2561
แจ้งผลการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของภาครัฐทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4181 25 ธ.ค. 2561
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4202 25 ธ.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4199 25 ธ.ค. 2561
มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4197 25 ธ.ค. 2561
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4201 25 ธ.ค. 2561
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 843