นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1863 3 ก.ย. 2556
แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ก.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1916 2 ก.ย. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1915 2 ก.ย. 2556
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1900 2 ก.ย. 2556
การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1914 2 ก.ย. 2556
เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1904 30 ส.ค. 2556
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1903 30 ส.ค. 2556
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.5/ว33 , ว34 30 ส.ค. 2556
การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว235 30 ส.ค. 2556
ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1901 30 ส.ค. 2556
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงกร Young Leaders Program ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว107 30 ส.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว1897 30 ส.ค. 2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รุ่นที่ 2 สพบ. มท 0807.3/ว1870 [บัญชีรายชื่อ] 29 ส.ค. 2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รุ่นที่ 1 สพบ. มท 0807.3/ว1869 [บัญชีรายชื่อ] 29 ส.ค. 2556
เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3472 29 ส.ค. 2556
การตรวจสอบขอมูลเงินเหลือจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1894 28 ส.ค. 2556
การลบเอกสารพักในระบบ GRMIS กค. มท 0803/ว1895 28 ส.ค. 2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1854 28 ส.ค. 2556
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1889 28 ส.ค. 2556
<< หน้าแรก...     410      411      412      413     (414)     415      416      417      418     ....หน้าสุดท้าย >> 844