ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1901 30 ส.ค. 2556
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงกร Young Leaders Program ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว107 30 ส.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว1897 30 ส.ค. 2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รุ่นที่ 2 สพบ. มท 0807.3/ว1870 [บัญชีรายชื่อ] 29 ส.ค. 2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รุ่นที่ 1 สพบ. มท 0807.3/ว1869 [บัญชีรายชื่อ] 29 ส.ค. 2556
เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3472 29 ส.ค. 2556
การตรวจสอบขอมูลเงินเหลือจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1894 28 ส.ค. 2556
การลบเอกสารพักในระบบ GRMIS กค. มท 0803/ว1895 28 ส.ค. 2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1854 28 ส.ค. 2556
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1889 28 ส.ค. 2556
ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว1887 [รายชื่อ] 28 ส.ค. 2556
รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1886 27 ส.ค. 2556
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1884 27 ส.ค. 2556
การประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว1883 27 ส.ค. 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว1879 26 ส.ค. 2556
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว1878 26 ส.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ส.ค. 2556
ส่งคืนเงินค่าสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย กค. มท 0803/ว1821 26 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 26 ส.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตามประเมินผล สน.สส. มท 0891.4/ว1851 23 ส.ค. 2556
<< หน้าแรก...     411      412      413      414     (415)     416      417      418      419     ....หน้าสุดท้าย >> 845