เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1738 1 ส.ค. 2556
ประกาศผลผู้ได้รับทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1733 1 ส.ค. 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กจ. มท 0802.2/ว1729 1 ส.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/ว60 1 ส.ค. 2556
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการตามกฎกระทรวงและการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว59 1 ส.ค. 2556
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว58 1 ส.ค. 2556
การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง สน.คท. มท 0808.5/ว3102 1 ส.ค. 2556
การประชุมเพื่อสรุปผลการจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1715,ว1721 31 ก.ค. 2556
การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สพบ. มท 0807.2/ว1666 31 ก.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1723 31 ก.ค. 2556
การขอความอนุเคราะห์จัดหาจิตอาสาเฝ้าระวังภัยซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าอบรมโครงการสำนักรักตอบแทนคุณแผ่นดิน อนุรักษ์ฐานทรัพยากร จิตอาสาเฝ้าระวังภัยของสำนักงานใต้ร่มพระบารมี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1711 31 ก.ค. 2556
การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.2/ว1688 31 ก.ค. 2556
การมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว57 31 ก.ค. 2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว1719 30 ก.ค. 2556
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น สน.พส. มท 0810.2/ว1722 30 ก.ค. 2556
ประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบชุดสื่อการเรียนการสอนในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1718 30 ก.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรรม ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/425 30 ก.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1706 30 ก.ค. 2556
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว1712 29 ก.ค. 2556
รายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1713 29 ก.ค. 2556
<< หน้าแรก...     415      416      417      418     (419)     420      421      422      423     ....หน้าสุดท้าย >> 845