ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว7 17 ก.ค. 2556
การขยายระยะเวลาจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1659 17 ก.ค. 2556
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1655 16 ก.ค. 2556
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งครูอนุบาลหรือครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1656 16 ก.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1655 16 ก.ค. 2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว129 [เอกสารแนบ] 16 ก.ค. 2556
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว1624 16 ก.ค. 2556
แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1650 15 ก.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1633 15 ก.ค. 2556
การรายงานข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1640 [แบบรายงานข้อมูล] [รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล] 15 ก.ค. 2556
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 สน.บถ. 15 ก.ค. 2556
เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1648 15 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1591 15 ก.ค. 2556
เทศบาลขอปรับขนาดจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ สน.บถ. มท 0809.2/ว30 15 ก.ค. 2556
การพัฒนาชุดทดสอบภาษาอังกฤษของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สน.พส. มท0810.4/ว92 15 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว1630 15 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11 สน.กศ. มท 0893.4/ว1629 15 ก.ค. 2556
รายงานความก้าวหน้าในการเปิดรับโครงการและการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1638 12 ก.ค. 2556
การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1632 12 ก.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1620 12 ก.ค. 2556
<< หน้าแรก...     416      417      418      419     (420)     421      422      423      424     ....หน้าสุดท้าย >> 843