การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0201.2/ว2829 12 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว1591 12 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว1572 12 ก.ค. 2556
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1618 12 ก.ค. 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. 12 ก.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1596 ,ว1611 11 ก.ค. 2556
ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1619 11 ก.ค. 2556
ขอความร่วมมือเผยแพร่เอกสารชุดความรู้ "พื้นที่เรียนรู้ : อปท. ชวนชาวบ้านงดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ" สน.สส. มท 0891.3/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.ค. 2556
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว1544 11 ก.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1617 [การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม] 11 ก.ค. 2556
แจ้งการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว1613 11 ก.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1533 , ว1603 11 ก.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1612 11 ก.ค. 2556
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 (MoPH. - MoAC. Rabies Awards 2013) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1573 11 ก.ค. 2556
การประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1599 11 ก.ค. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1608 11 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1591 11 ก.ค. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1595 10 ก.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว1598 10 ก.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) สน.บถ. มท 0809.5/ว48 9 ก.ค. 2556
<< หน้าแรก...     417      418      419      420     (421)     422      423      424      425     ....หน้าสุดท้าย >> 843