การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพ่ิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4263 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ธ.ค. 2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว4255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ธ.ค. 2561
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 กค. มท 0803.3/ว4264 [เอกสารแนบ] 28 ธ.ค. 2561
การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4254 27 ธ.ค. 2561
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 27 ธ.ค. 2561
การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4250 [อ้างถึง] 27 ธ.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4239 27 ธ.ค. 2561
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ กค. มท 0803.3/ว4236 27 ธ.ค. 2561
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว4227 26 ธ.ค. 2561
การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4176 [ตัวชี้วัดที่ 1] [แบบรายงาน] 26 ธ.ค. 2561
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4175 [ตัวชี้วัดที่ 3] [แบบรายงาน] 26 ธ.ค. 2561
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4222 26 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] 26 ธ.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/18995-18998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ธ.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/18888-18962 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ธ.ค. 2561
การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4158 25 ธ.ค. 2561
การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4182 25 ธ.ค. 2561
สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ กค. มท 0803.3/ว4207 25 ธ.ค. 2561
แจ้งผลการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของภาครัฐทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4181 25 ธ.ค. 2561
<< หน้าแรก...     39      40      41      42     (43)     44      45      46      47     ....หน้าสุดท้าย >> 845