แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0201.2/ว2609 3 ก.ค. 2556
ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้ (Front Line) ระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1550 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ค. 2556
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1540 2 ก.ค. 2556
ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ที่มีครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เร่งดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1549 2 ก.ค. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ กค. มท 0803/ว1547 2 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 38 สน.กศ. มท 0893.4/ว1515 [รายชื่อ] 2 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 37 สน.กศ. มท 0893.4/ว1514 [รายชื่อ] 2 ก.ค. 2556
การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว1541 2 ก.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1542 2 ก.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว121 2 ก.ค. 2556
การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้สมบูรณ์ กค. มท 0803/ว1538 2 ก.ค. 2556
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556) (ส่วนภูมิภาค) ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.2/ว1476 1 ก.ค. 2556
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทางวิชาการฯ และกำหนดการส่งเล่มรายงานการประกวดแข่งขันโครงงานฯ และการประกวดสื่อและนวัตกรรมฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1521,1523 [หลักเกณฑ์การประกวดฯ] 1 ก.ค. 2556
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว1531 1 ก.ค. 2556
อัตราราคางานต่อหน่วย กค. มท 0803/ว1527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.ค. 2556
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Good Governance and Management of Rural Development Programme สน.พส. มท 0810.4/ว1530 28 มิ.ย. 2556
ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" สน.บถ. มท 0809.5/ว45 28 มิ.ย. 2556
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.5/ว46 [รายชื่อ] 28 มิ.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C. (ระดับ 3 ท่อน) สน.กศ. มท 0893.2/ว1500 28 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1519 28 มิ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     420      421      422      423     (424)     425      426      427      428     ....หน้าสุดท้าย >> 845