โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C. (ระดับ 3 ท่อน) สน.กศ. มท 0893.2/ว1500 28 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1519 28 มิ.ย. 2556
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2642 28 มิ.ย. 2556
ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security สน.พส. มท 0810.4/ว1520 28 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อและข้อมูลของผู้รับผิดชอบตามนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1517 27 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1511 [บัญชีจัดสรรเงินภาษี] 27 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1484 27 มิ.ย. 2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1506 27 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" สน.กศ. มท 0893.4/ว1496 26 มิ.ย. 2556
การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1503 26 มิ.ย. 2556
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1504 26 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 2 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1499 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1498 [รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม] 26 มิ.ย. 2556
โครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16 สน.บถ. มท 0809.5/ว43 [รายชื่อรุ่นที่ 15] [รายชื่อรุ่นที่ 16] 26 มิ.ย. 2556
การจัดทำหนังสือราชการ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว1501 26 มิ.ย. 2556
รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1495 25 มิ.ย. 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1489 [คำแนะนำกรมอนามัย] 25 มิ.ย. 2556
การจัดทำข้อมูลแบบสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดสถานศึกษา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 24 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกนายทะเบียนกองทุนค่ารักษาพยาบาล และจัดส่งรายชื่อนายทะเบียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/1486 24 มิ.ย. 2556
การคัดเลือกครูฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1472 24 มิ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     421      422      423      424     (425)     426      427      428      429     ....หน้าสุดท้าย >> 845