ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2550 21 มิ.ย. 2556
แจ้งรายการเอกสารที่จังหวัดจะต้องจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแนวทางการดำเนินโครงการพันาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1483 21 มิ.ย. 2556
กำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 สล. 21 มิ.ย. 2556
การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 และ 2555 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว1465 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 21 มิ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทางหลวงชนบท สพบ. มท 0807.4/ว1462 21 มิ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปาสำหรับผู้บริหาร สพบ. มท 0807.4/ว1463 21 มิ.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทัศนคติในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.1/ว1459 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 21 มิ.ย. 2556
การตรวจสอบรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1473 20 มิ.ย. 2556
แจ้งการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1468 20 มิ.ย. 2556
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556) กค. มท 0803/ว1466 20 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1458 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 20 มิ.ย. 2556
การรับสมัครข้าราชการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหาร อปท. สำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ กจ. มท 0802.4/ว1464 20 มิ.ย. 2556
การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว36 20 มิ.ย. 2556
การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) สน.บถ. มท 0809.2/ว37 20 มิ.ย. 2556
การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว41 20 มิ.ย. 2556
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1456 20 มิ.ย. 2556
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0201.2/ว2489 19 มิ.ย. 2556
ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1453 19 มิ.ย. 2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1448 19 มิ.ย. 2556
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กพร. มท 0812/5763 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 19 มิ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     422      423      424      425     (426)     427      428      429      430     ....หน้าสุดท้าย >> 845