การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803/ว1434 17 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1427 14 มิ.ย. 2556
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว1419 14 มิ.ย. 2556
การหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ สน.กม. มท 0813.2/ว1396 14 มิ.ย. 2556
การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1410 [เอกสาร] 14 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว1413 13 มิ.ย. 2556
ขอเน้นย้ำการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว1412 13 มิ.ย. 2556
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1404 [logo OTPC] [คู่มือการใช้งาน] 13 มิ.ย. 2556
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว5625 13 มิ.ย. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว110 13 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1394 [รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ] 13 มิ.ย. 2556
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น สน.พส. มท 0204.1/ว681 13 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1405 12 มิ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 12 มิ.ย. 2556
โครงการ "สัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่น 13 และรุ่น 14 สน.บถ. มท 0809.5/ว39 [รายชื่อฝึกอบรมฯ] 12 มิ.ย. 2556
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1401 12 มิ.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1395 [รายชื่อ] [แบบฟอร์มการชำระเงิน] 12 มิ.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1399 11 มิ.ย. 2556
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/5624 11 มิ.ย. 2556
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว1398 11 มิ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     423      424      425      426     (427)     428      429      430      431     ....หน้าสุดท้าย >> 844