โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556 สน.พร. มท 0890.4/ว1306 29 พ.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท.มท 0808.3/ว1297 [บัญชีจัดสรรภาษี] 29 พ.ค. 2556
โครงการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.1/ว1293 28 พ.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) สน.บถ. มท 0809.2/ว1291 28 พ.ค. 2556
การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สน.สส. มท 0891.3/ว1283 28 พ.ค. 2556
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สน.สส. มท 0891.3/ว1267 28 พ.ค. 2556
แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน กค. มท 0803/ว1284 28 พ.ค. 2556
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว71 28 พ.ค. 2556
สำรวจรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1292 28 พ.ค. 2556
แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี กค. มท 0803/ว1280 27 พ.ค. 2556
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1260 27 พ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 36 สน.กศ. มท 0893.4/ว1210 [บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 36] 27 พ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 35 สน.กศ. มท 0893.4/ว1209 [บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 35] 27 พ.ค. 2556
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว97 27 พ.ค. 2556
โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1286 27 พ.ค. 2556
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1278 27 พ.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 32 สน.บถ. มท 0809.6/ว1288 [บัญชีรายชื่อ] 27 พ.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว95 27 พ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2556 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1277 [บัญชีรายชื่อ] 27 พ.ค. 2556
การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สน.กม. มท 0804.1/ว1257 27 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     427      428      429      430     (431)     432      433      434      435     ....หน้าสุดท้าย >> 845