การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4202 25 ธ.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4199 25 ธ.ค. 2561
มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4197 25 ธ.ค. 2561
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4201 25 ธ.ค. 2561
เร่งรัดการยืนยันจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4160 24 ธ.ค. 2561
โครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4159 24 ธ.ค. 2561
การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4172 24 ธ.ค. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ กศ. มท 0816.2/ว4078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 24 ธ.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนของหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาใช้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4164 22 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558-2561 กพส. มท 0810.6/ว4157 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] 21 ธ.ค. 2561
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว4137 21 ธ.ค. 2561
การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว4140 [แบบรายงานฯ] 21 ธ.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4151 21 ธ.ค. 2561
แบบรายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4153 21 ธ.ค. 2561
การติดตามและเร่งรัดการดำเนินงาน งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4150 [แบบรายงานฯ] 21 ธ.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4152 21 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) รายงานข้อมูลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ, ค่าเช่าบ้าน, ค่าการศึกษาของบุตร) สน.บถ. มท 0809.4/ว4142 21 ธ.ค. 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว4050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ธ.ค. 2561
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7508 20 ธ.ค. 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4139 [แบบรายงานฯ] 20 ธ.ค. 2561
<< หน้าแรก...     40      41      42      43     (44)     45      46      47      48     ....หน้าสุดท้าย >> 845