โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 32 สน.กศ. มท 0893.4/ว953 26 เม.ย. 2556
การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี สล. มท 0801.2/4217 26 เม.ย. 2556
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1080 26 เม.ย. 2556
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2554 สน.บถ. มท 0809.4/ว1052 26 เม.ย. 2556
ประกาศข้าราชการเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กจ. 26 เม.ย. 2556
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว989 26 เม.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1081 26 เม.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556) สน.คท. มท 0808.2/ว1073 [บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ] 26 เม.ย. 2556
ยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 สน.บถ. 25 เม.ย. 2556
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว54 25 เม.ย. 2556
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ... สน.คท. มท 0808.2/ว1008 25 เม.ย. 2556
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1639 25 เม.ย. 2556
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31 สน.บถ. มท 0809.6/ว1074 [บัญชีรายชื่อฯ] 25 เม.ย. 2556
อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1062 25 เม.ย. 2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0801./ว26 25 เม.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 สน.มถ. มท 0892.4/ว1065 24 เม.ย. 2556
มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว25 24 เม.ย. 2556
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี สล. มท 0801.1/ว24 24 เม.ย. 2556
ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว23 24 เม.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 36 - รุ่นที่ 42 สน.คท. มท 0808.4/ว1064 [บัญชีรายชื่อฯ] 24 เม.ย. 2556
<< หน้าแรก...     433      434      435      436     (437)     438      439      440      441     ....หน้าสุดท้าย >> 844