คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว746 15 มี.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนเษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 15 มี.ค. 2556
โครงการพัฒนาเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว750 15 มี.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 26 - 27 สน.กศ. มท 0893.4/ว538 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 26] [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 27] 15 มี.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 28 สน.กศ. มท 0893.4/ว540 [บัญชีรายชื่อฯ] 15 มี.ค. 2556
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว740 15 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31 สน.บถ. มท 0809.6/ว736 15 มี.ค. 2556
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว733 15 มี.ค. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาส่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง" เพิ่มเติม สน.กศ. มท 0893.4/ว716 15 มี.ค. 2556
ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว720 15 มี.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว732 [บัญชีรายชื่อฯ] 14 มี.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว719 14 มี.ค. 2556
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กค. มท 0803/ว730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 14 มี.ค. 2556
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) กค. มท 0803/ว728 14 มี.ค. 2556
การรับชมสารคดีสั้น วันท้องถิ่นไทย สล. มท 0801.3/ว25 14 มี.ค. 2556
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Online ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว729 [สิ่งที่ส่มาด้วยฯ] 14 มี.ค. 2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว727 14 มี.ค. 2556
แจ้งย้ายสถานที่ตั้งส่วนราชการ สล. มท 0201.2/ว1146 14 มี.ค. 2556
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0801.3/ว2554 14 มี.ค. 2556
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0801.3/ว23 14 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก...     434      435      436      437     (438)     439      440      441      442     ....หน้าสุดท้าย >> 837