ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 สล. 9 เม.ย. 2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว946 9 เม.ย. 2556
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ สน.คท. มท 0808.5/ว896 5 เม.ย. 2556
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางการลดเอกสารวาการประชุมคณะรัฐมนตรี สล. 5 เม.ย. 2556
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.คท. มท 0808.3/ว920 5 เม.ย. 2556
รายชื่อผุ้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นท่ 3 สน.บถ. มท 0809.5/ว24 [บัญชีรายชื่อฯ] 5 เม.ย. 2556
โครงการองรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว934 4 เม.ย. 2556
โครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.5/ว23 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 9] [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 10] 4 เม.ย. 2556
รายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.5/428 [บัญชีรายชื่อฯ] 4 เม.ย. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว931 4 เม.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว930 4 เม.ย. 2556
พระราชบัญญัติบเหน็จบำนาญข้าราชกรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 สน.คท. มท 0806.5/ว924 4 เม.ย. 2556
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 สน.บถ. 3 เม.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา) สน.กศ. มท 0893.2/ว916 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2] 3 เม.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว923 3 เม.ย. 2556
การบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว908 3 เม.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว915 [บัญชีรายละเอียดฯ] 3 เม.ย. 2556
การอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 22-23 ศูนย์จังหวัดชลบุรี สน.พร. มท 0890.4/ว917 2 เม.ย. 2556
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว 876 2 เม.ย. 2556
ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว913 2 เม.ย. 2556
<< หน้าแรก...     436      437      438      439     (440)     441      442      443      444     ....หน้าสุดท้าย >> 844