แจ้งขอเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย หลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง สน.กศ. มท 0893.4/ว676 28 มี.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย หลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง สน.กศ. มท 0893.4/ว716 28 มี.ค. 2556
ปิดระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน กค. มท 0803/ว873 28 มี.ค. 2556
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ กจ. 28 มี.ค. 2556
เลื่อนพิธีเปิดโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว875 28 มี.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว868 29 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว582 28 มี.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว842 28 มี.ค. 2556
การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 สน.คท. มท 0808.4/ว829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 มี.ค. 2556
การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว828 28 มี.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว870 28 มี.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 มี.ค. 2556
ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร สน.คท. มท 0808.3/ว709 27 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกรประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว847 26 มี.ค. 2556
การติดตามการประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ 5 ของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1/2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว41 26 มี.ค. 2556
การดำเนินการตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.2/3042 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 26 มี.ค. 2556
โครงการ อปท. เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/2963 25 มี.ค. 2556
ขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว808 25 มี.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว796 [บัญชีรายชื่อ] 22 มี.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว56 22 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก...     439      440      441      442     (443)     444      445      446      447     ....หน้าสุดท้าย >> 845