ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว720 15 มี.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว732 [บัญชีรายชื่อฯ] 14 มี.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว719 14 มี.ค. 2556
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กค. มท 0803/ว730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 14 มี.ค. 2556
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) กค. มท 0803/ว728 14 มี.ค. 2556
การรับชมสารคดีสั้น วันท้องถิ่นไทย สล. มท 0801.3/ว25 14 มี.ค. 2556
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน GFMIS Online ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว729 [สิ่งที่ส่มาด้วยฯ] 14 มี.ค. 2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว727 14 มี.ค. 2556
แจ้งย้ายสถานที่ตั้งส่วนราชการ สล. มท 0201.2/ว1146 14 มี.ค. 2556
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0801.3/ว2554 14 มี.ค. 2556
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0801.3/ว23 14 มี.ค. 2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว710 14 มี.ค. 2556
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ กจ. มท 0802.3/ว715 13 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมโครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่7 - รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 7] [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 8] 13 มี.ค. 2556
รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 4 สน.บถ. มท 0809.5/ว17 [บัญชีรายชื่อฯ] 13 มี.ค. 2556
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว697 13 มี.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว708 13 มี.ค. 2556
การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว711 13 มี.ค. 2556
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว696 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 13 มี.ค. 2556
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย สล. มท 0801.3/ว703 13 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก...     442      443      444      445     (446)     447      448      449      450     ....หน้าสุดท้าย >> 845