แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำรองห้องพัก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว700 12 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตบ. มท 0805/ว699 12 มี.ค. 2556
ตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว13 12 มี.ค. 2556
การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นระดับ 8ว สน.บถ. มท 0809.2/ว14 12 มี.ค. 2556
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กค. มท 0803/ว698 12 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว582 12 มี.ค. 2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว606 [แบบรายงานฯ] 12 มี.ค. 2556
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว638 11 มี.ค. 2556
มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ด่วนที่สุด สล. มท 0201.3/ว1028 11 มี.ค. 2556
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0201.3/ว1018 11 มี.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 ด่วน สล. มท 0801.2/ว672 11 มี.ค. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 ด่วน สล. มท 0801.2/ว51 11 มี.ค. 2556
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 สน.มถ. [ประเภทที่ 1] [ประเภทที่ 2] [ประเภทที่ 3] 11 มี.ค. 2556
แก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 สน.คท. มท 0808.2/ว662 11 มี.ค. 2556
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสูระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว2385 8 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 10) สน.บถ. มท 0809.9/ว4 [บัญชีรายชื่อรุ่น 9] [บัญชีรายชื่อรุ่น 10] 8 มี.ค. 2556
ขอแจ้งแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการปะเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (วันที่ 1 ต.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2556) กจ. มท 0802.4/ว45 8 มี.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว644 7 มี.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว623 7 มี.ค. 2556
การจัดงานท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0810.3/ว1027 7 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก...     443      444      445      446     (447)     448      449      450      451     ....หน้าสุดท้าย >> 845