ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลการรับเงิน กบข. ในระบบ e-pension กค. มท 0803/ว645 7 มี.ค. 2556
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2556 สน.บถ. สปท.007/2556 7 มี.ค. 2556
การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว640 7 มี.ค. 2556
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว637 7 มี.ค. 2556
การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งทั่วประเทศ ศส. มท 0806/ว639 [แบบสำรวจฯ] 6 มี.ค. 2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2556 ด่วน สล. มท 0801.2/ว42 6 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course:AOCC) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วน สน.พส. มท 0810.4/ว629 6 มี.ค. 2556
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว625 6 มี.ค. 2556
โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว945 6 มี.ค. 2556
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลแะเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว624 5 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.9/ว595 5 มี.ค. 2556
การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของเทศบาลนครภูเก็ต สน.กม. มท 0804.3/ว961 5 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว582 4 มี.ค. 2556
ฝึกอบรมโครงการพัฒนารบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 14 - 17 ศูนย์จังหวัดมหาสารคาม สน.พร. มท 0890.4/ว615 4 มี.ค. 2556
การกำหนดให้สถาบันพฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803/ว613 4 มี.ค. 2556
แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว605 4 มี.ค. 2556
การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว612 [สิ่งทีส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 4 มี.ค. 2556
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว35 4 มี.ค. 2556
การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว604 4 มี.ค. 2556
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.5/ว541 4 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก...     444      445      446      447     (448)     449      450      451      452     ....หน้าสุดท้าย >> 845