การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กค. มท 0803/ว26 13 ก.พ. 2556
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2556 กจ. มท 0802.2/ว444 13 ก.พ. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สน.คท. มท 0808.3/ว330 [รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีฯ] 13 ก.พ. 2556
การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สน.สส. มท 0891.3/ว445 [สิ่งที่ส่มาด้วย 3] [สิ่งที่ส่มาด้วย 4] 13 ก.พ. 2556
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กจ. 13 ก.พ. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว446 13 ก.พ. 2556
ประชาสัมพันธ์ทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2556 สน.พส. นร 1004.1/164 13 ก.พ. 2556
ขอให้บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว436 13 ก.พ. 2556
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว434 13 ก.พ. 2556
ปฏิทินการดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว423 12 ก.พ. 2556
การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) สน.กศ. มท 0893.2/ว422 12 ก.พ. 2556
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว10 [บัญชีรายชื่อฯ] 12 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2556 สน.บถ. มท 0809.5/ว9 12 ก.พ. 2556
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธการ เงื่อนไขและระยเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 กจ. มท 0802.3/ว417 12 ก.พ. 2556
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธการ เงื่อนไขและระยเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 กจ. มท 0802.3/ว16 12 ก.พ. 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประสงค์จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว3 12 ก.พ. 2556
การดำเนินงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว427 12 ก.พ. 2556
การเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว102 12 ก.พ. 2556
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว421 12 ก.พ. 2556
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการในงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม น.พส. มท 0810.3/ว416 11 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     447      448      449      450     (451)     452      453      454      455     ....หน้าสุดท้าย >> 843