แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว293 [บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ] 1 ก.พ. 2556
การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว291 1 ก.พ. 2556
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาค และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว303 [หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันฯ] 1 ก.พ. 2556
จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 2/2556 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ศส. มท 0806/ว3 1 ก.พ. 2556
เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว315 1 ก.พ. 2556
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว289 1 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 15 - 23 สน.คท. มท 0808.4/ว266 [บัญชีรายชื่อฯ] 1 ก.พ. 2556
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 สน.กศ. มท 0893.2/ว248 [สิ่งที่สงมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 31 ม.ค. 2556
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สล. พล 0023.1/01441 31 ม.ค. 2556
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว246 30 ม.ค. 2556
ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว262 30 ม.ค. 2556
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กจ. มท 0802.4/ว271 30 ม.ค. 2556
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว279 30 ม.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 083.3/ว278 30 ม.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว277 30 ม.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว269 30 ม.ค. 2556
ขอให้จัดส่งข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว256 30 ม.ค. 2556
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย" สน.บถ. มท 0809.3/ว254 30 ม.ค. 2556
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กค. 30 ม.ค. 2556
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร สล. มท 0801.1/ว6 30 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     450      451      452      453     (454)     455      456      457      458     ....หน้าสุดท้าย >> 843