โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย) สน.บถ. มท 0809.4/ว196 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์) สน.บถ. มท 0809.4/ว195 23 ม.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว191 23 ม.ค. 2556
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว188 23 ม.ค. 2556
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว189 23 ม.ค. 2556
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว200 23 ม.ค. 2556
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มท 0801.1/ว93 22 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 5 มท 0893.4/ว127 [บัญชีรายชื่อฯ] 22 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 6 มท 0893.4/ว128 [บัญชีรายชื่อฯ] 22 ม.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 20 มท 0893.4/ว19 [บัญชีรายชื่อฯ] 22 ม.ค. 2556
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคำสั่ง สถ. ที่ 18/2556 22 ม.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ มท 0802.3/ว178 22 ม.ค. 2556
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้งถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 4-6 ศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มท 0890.4/ว183 22 ม.ค. 2556
เร่งรัดการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว181 22 ม.ค. 2556
หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล มท 0809.7/ว164 22 ม.ค. 2556
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว177 22 ม.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว176 22 ม.ค. 2556
ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีซ แอนด์รีสอร์ท มท 0808.3/ว175 22 ม.ค. 2556
การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0808.3/ว165 21 ม.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน มท 0803/ว13 21 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     453      454      455      456     (457)     458      459      460      461     ....หน้าสุดท้าย >> 843