คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว162 18 ม.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2556 มท 0891.4/553 18 ม.ค. 2556
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว167 18 ม.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 มท 0891.3/ว118 18 ม.ค. 2556
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 มท 0893.4/ว133 [บัญชีรายชื่อฯ] 18 ม.ค. 2556
อนุมัติดำเนินโครงการ และแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว129 17 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4 มท 0893.4/ว126 [บัญีรายชื่อฯ] 17 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 3 มท 0893.4/ว125 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 ม.ค. 2556
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว138 17 ม.ค. 2556
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว7,ว137 17 ม.ค. 2556
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว136 [คู่มือฯ] 17 ม.ค. 2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0803/ว123 16 ม.ค. 2556
ผลการประชุม มท. ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว4,ว5 16 ม.ค. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว7 15 ม.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว6 15 ม.ค. 2556
การประชุม เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว114 15 ม.ค. 2556
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว113 15 ม.ค. 2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0809.9/ว2 [บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 1] [บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 2] 15 ม.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ มท 0802.3/ว110 14 ม.ค. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งแบบคำขอรับเงินโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556 มท 0893.2/ว108 14 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     454      455      456      457     (458)     459      460      461      462     ....หน้าสุดท้าย >> 843