โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี) รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ผ่านระบบ GFMIS มท 0808.2/66-71 7 ม.ค. 2556
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 ด่วนมาก มท 0893.2/ว24 4 ม.ค. 2556
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ด่วนมาก มท 0893.2/ว3498 4 ม.ค. 2556
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0803/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 4 ม.ค. 2556
สารอวยพรปีใหม่ 2556 4 ม.ค. 2556
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สร 78001/ว1109 4 ม.ค. 2556
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี สล. ด่วนที่สุด 0201.3/ว5694 4 ม.ค. 2556
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว14 3 ม.ค. 2556
รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง สน.บถ. 0809.2/ว12 3 ม.ค. 2556
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556 ด่วนมาก มท 0893.2/ว13 3 ม.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว3502 3 ม.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย มท 0893.2/ว2994 [บัญชีรายชื่อฯ] 3 ม.ค. 2556
เร่งรัดข้อมูลสำรวจงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1 3 ม.ค. 2556
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว10 3 ม.ค. 2556
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว18 3 ม.ค. 2556
รายชื่อผู้อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 มท 0809.5/ว1 [บัญชีรายชื่อฯ] 3 ม.ค. 2556
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ มท 0891.3/ว7 3 ม.ค. 2556
แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online ด่วนที่สุด มท 0803/ว3501 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 2 ม.ค. 2556
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว2 [แบบเสนอความเห็นฯ] [ใบสมัครฯ] [หน้าที่ความรับผิดชอบฯ] 2 ม.ค. 2556
ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2556 มท 0810.4/ว3491 2 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     456      457      458      459     (460)     461      462      463      464     ....หน้าสุดท้าย >> 843