การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2556 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว425 25 ธ.ค. 2555
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน มท 0803/ว184 25 ธ.ค. 2555
สรุปผลการตรวจสอบการคลัง อปท. ของ สถจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0805/ว3448 25 ธ.ค. 2555
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว3447 25 ธ.ค. 2555
การจัดสรรเงินค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการครู และพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0809.4/ว3431 25 ธ.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งแต่งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 25 ธ.ค. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3433 24 ธ.ค. 2555
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว3430 24 ธ.ค. 2555
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 4 มท 0893.4/ว3413 [บัญชีรายชื่อ] 24 ธ.ค. 2555
โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 มท 0893.4/ว3414 [บัญชีรายชื่อ] 24 ธ.ค. 2555
หนังสือ "คุณธรรมนำชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาส" เขียนโดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ มท 0801.1/ว94 24 ธ.ค. 2555
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) ด่วนที่สุด มท 0803/ว183 24 ธ.ค. 2555
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น มท 0808.5/ว3424 24 ธ.ค. 2555
ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3425 21 ธ.ค. 2555
การดำเนินการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0805/ว3423 21 ธ.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3422 21 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 มท 0802.4/ว3921 21 ธ.ค. 2555
การขอเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้ก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ มท 0809.2/ว179 20 ธ.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.4/ว3415 20 ธ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ มท 0807.4/ว3381 20 ธ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     458      459      460      461     (462)     463      464      465      466     ....หน้าสุดท้าย >> 843