ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว416 17 ธ.ค. 2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว418 17 ธ.ค. 2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2555 มท 0801.2/ว417 17 ธ.ค. 2555
การแต่งตั้งข้าราชการ 15 ธ.ค. 2555
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ด่วนที่สุด มท 0806/ว3359 14 ธ.ค. 2555
การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว3358 14 ธ.ค. 2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ มท 0808.4/ว3213 [รายชื่อ] 14 ธ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ด่วนที่สุด มท 0807.4/ว3350 14 ธ.ค. 2555
การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว3349 14 ธ.ค. 2555
ซ้กซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว14457 14 ธ.ค. 2555
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2555 เรื่อง ท้องถิ่นไทย ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปี 2558 มท 0809.3/ว3338 14 ธ.ค. 2555
การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) มท 0893.3/ว3337 14 ธ.ค. 2555
ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 มท 0893.2/ว3335 14 ธ.ค. 2555
การคัดเลือกข้าราชการ สถ. เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตร 1 ปี) ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว218 14 ธ.ค. 2555
โครงการอบรมครูผู้ดแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 15 มท 0893.4/ว3289 [บัญชีรายชื่อฯ] 13 ธ.ค. 2555
โครงการอบรมครูผู้ดแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 14 มท 0893.4/ว3288 [บัญชีรายชื่อฯ] 13 ธ.ค. 2555
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา ประจำปี 2556 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว3334 13 ธ.ค. 2555
การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว117 13 ธ.ค. 2555
การตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว3245 13 ธ.ค. 2555
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (บัญชีรุ่นที 3-32) ด่วนที่สุด มท 0803/ว3311 [บัญชีรายชื่อฯ] 13 ธ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     460      461      462      463     (464)     465      466      467      468     ....หน้าสุดท้าย >> 843