การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0890.4/ว3394 19 ธ.ค. 2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ มท 0803/ว180 19 ธ.ค. 2555
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา มท 0803/ว3388 19 ธ.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) มท 0808.2/ว3375 19 ธ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 10 เพิ่มเติม มท 0807.3/ว3344 18 ธ.ค. 2555
การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด มท0893.2/ว3367 18 ธ.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว3372 18 ธ.ค. 2555
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 มท 0802.4/ว3374 18 ธ.ค. 2555
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มท 0809.2/ว173 18 ธ.ค. 2555
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3375 18 ธ.ค. 2555
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว3365 18 ธ.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3363 17 ธ.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว416 17 ธ.ค. 2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว418 17 ธ.ค. 2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2555 มท 0801.2/ว417 17 ธ.ค. 2555
การแต่งตั้งข้าราชการ 15 ธ.ค. 2555
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ด่วนที่สุด มท 0806/ว3359 14 ธ.ค. 2555
การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว3358 14 ธ.ค. 2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ มท 0808.4/ว3213 [รายชื่อ] 14 ธ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ด่วนที่สุด มท 0807.4/ว3350 14 ธ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     461      462      463      464     (465)     466      467      468      469     ....หน้าสุดท้าย >> 844