การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) มท 0803/ว3006 6 พ.ย. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ ด่วนที่สุด มท 0803/ว3007 6 พ.ย. 2555
การรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ ด่วนที่สุด มท 0891.1/ว3008 6 พ.ย. 2555
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 และรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ขาดคุณสมบัติ 6 พ.ย. 2555
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มท 0891.3/ว3000 6 พ.ย. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (100 วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจ และมีแรงจูงใจที่ดี) มท 0812/ว23 6 พ.ย. 2555
ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2555 มท 0809.9/ว6 6 พ.ย. 2555
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2956 5 พ.ย. 2555
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2556 มมท 0808.5/ว2983 5 พ.ย. 2555
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มท 0891.3/ว2992 5 พ.ย. 2555
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2987 5 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2) มท 0809.4/ว2988 [บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 1] [บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 2] [บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 3] 5 พ.ย. 2555
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม มท 0629/ว9369 5 พ.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่1 ด่วนที่สุด มท 0808.2/13030-13105 [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ] 2 พ.ย. 2555
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ด่วนมาก มท 0809.6/ว82 [รายละเอียด (อบจ.)] [รายละเอียด (เทศบาล)] [รายละเอียด (อบต.)] 2 พ.ย. 2555
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ด่วนที่สุด มท 0891.1/ว2979 2 พ.ย. 2555
หารือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0809.2/ว847 2 พ.ย. 2555
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 มท 0809.2/ว161 2 พ.ย. 2555
การคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว5116 2 พ.ย. 2555
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2926 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 2 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     462      463      464      465     (466)     467      468      469      470     ....หน้าสุดท้าย >> 836