โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
สำรวจข้อมูลด้าน ICT เพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว2947 [เอกสารแนบฯ] 2 พ.ย. 2555
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ. 2555 มท 0809.6/ว2649 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 8 มท 0809.6/ว2651 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2555 มท 0809.6/ว2652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
การส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พ.ศ. 2555 มท 0809.6/ว2653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2555 มท 0809.6/ว2650 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 มท 0801.1/ว78 1 พ.ย. 2555
การผลักดันยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว4990 1 พ.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555) ด่วนมาก มท 0808.2/ว2961 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 1 พ.ย. 2555
ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2940 1 พ.ย. 2555
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว2974 1 พ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว2964 1 พ.ย. 2555
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ด่วนมาก มท 0893.2/ว2970 1 พ.ย. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว368 31 ต.ค. 2555
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS มท 0808.4/ว2941 [บัญชีแนบท้าย] 31 ต.ค. 2555
การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน มท 0809.5/ว81 31 ต.ค. 2555
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 มท 0804.5/ว2938 30 ต.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2936 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 30 ต.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) มท 0809.4/ว2939 30 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     463      464      465      466     (467)     468      469      470      471     ....หน้าสุดท้าย >> 836