อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) มท 0803/ว2362 10 ก.ย. 2555
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว2361 10 ก.ย. 2555
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2359 10 ก.ย. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2354 10 ก.ย. 2555
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว2357 10 ก.ย. 2555
การผลิตของที่ระลึกเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.2/ว2182 7 ก.ย. 2555
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2343 7 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ด่วนมาก มท 0803/ว2344 7 ก.ย. 2555
การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS มท 0803/ว2345 7 ก.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 7 สน.บถ. 0809.6/ว65 7 ก.ย. 2555
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่โรงเรียนในสังกัด อปท. ด่วนที่สุด มท0893.2/ว2347 7 ก.ย. 2555
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน รอบเมษายน 2554) มท 0809.4/ว2342 7 ก.ย. 2555
การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2337 7 ก.ย. 2555
การกำหนดให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้ระบบตำแหน่งในระบบวิทยฐานะได้รับเงินเดือนเมื่อเลื่อนอันดับเงินเดือนสูงขึ้น มท 0809.9/241 7 ก.ย. 2555
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 มท 0891.4/ว2246 6 ก.ย. 2555
การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ด่วนที่สุด มท 0803/ว2320 5 ก.ย. 2555
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ มท 0803/ว2319 5 ก.ย. 2555
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS มท 0803/ว2318 [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 1] [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 2] [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 3] 5 ก.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2555 มท 0802.5/ว14,10134 4 ก.ย. 2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล มท 0893.2/ว2289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก...     470      471      472      473     (474)     475      476      477      478     ....หน้าสุดท้าย >> 832