ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว415 11 ก.พ. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการระชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว26 11 ก.พ. 2556
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว413 11 ก.พ. 2556
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว404 11 ก.พ. 2556
รายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว396 11 ก.พ. 2556
ขอความร่วมมือดำนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 สน.กศ. ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว401 11 ก.พ. 2556
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว325 [บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ] 8 ก.พ. 2556
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.5/ว400 8 ก.พ. 2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2556 สล. มท 0801.2/ว25 8 ก.พ. 2556
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. [ทำเนียบเครือข่ายภาคกลาง-ภาคตะวันออก] [ทำเนียบเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคใต้] [ทำเนียบเครือข่ายภาคเหนือ] 8 ก.พ. 2556
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม และจัดนิทรรศการในงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว366 8 ก.พ. 2556
เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว395 8 ก.พ. 2556
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0809.3/ว393 8 ก.พ. 2556
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว383 8 ก.พ. 2556
การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว338 8 ก.พ. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน ) รุ่นที่ 2/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว387 [บัญชีรายชื่อฯ] 7 ก.พ. 2556
นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว300 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ก.พ. 2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.พ. 2556) สน.บถ. มท 0809.9/ว365 7 ก.พ. 2556
การชะลอโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว364 6 ก.พ. 2556
แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว363 [สิ่งที่ส่งด้วย] 6 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     457      458      459      460     (461)     462      463      464      465     ....หน้าสุดท้าย >> 852