เร่งรัดการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว181 22 ม.ค. 2556
หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล มท 0809.7/ว164 22 ม.ค. 2556
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว177 22 ม.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว176 22 ม.ค. 2556
ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีซ แอนด์รีสอร์ท มท 0808.3/ว175 22 ม.ค. 2556
การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0808.3/ว165 21 ม.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน มท 0803/ว13 21 ม.ค. 2556
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว162 18 ม.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2556 มท 0891.4/553 18 ม.ค. 2556
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว167 18 ม.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 มท 0891.3/ว118 18 ม.ค. 2556
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 มท 0893.4/ว133 [บัญชีรายชื่อฯ] 18 ม.ค. 2556
อนุมัติดำเนินโครงการ และแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว129 17 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4 มท 0893.4/ว126 [บัญีรายชื่อฯ] 17 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 3 มท 0893.4/ว125 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 ม.ค. 2556
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว138 17 ม.ค. 2556
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว7,ว137 17 ม.ค. 2556
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว136 [คู่มือฯ] 17 ม.ค. 2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0803/ว123 16 ม.ค. 2556
ผลการประชุม มท. ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว4,ว5 16 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     462      463      464      465     (466)     467      468      469      470     ....หน้าสุดท้าย >> 852