โครงการ สัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว978) 13 พ.ค. 2551
การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/ว941) 12 พ.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว972) 12 พ.ค. 2551
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว949) 8 พ.ค. 2551
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว959) 8 พ.ค. 2551
โครงการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (มท 0893.4/ว854) 8 พ.ค. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา 8 พ.ค. 2551
ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)(มท 0803/ว957) 8 พ.ค. 2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1453) 8 พ.ค. 2551
หารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย (มท 0804.4/ว943) 8 พ.ค. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขาดทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว916) 8 พ.ค. 2551
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(มท 0809.5/ว68) 8 พ.ค. 2551
การ หารือเกี่ยวกับการขอถอนอุทธรณ์ กรณีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นของ เทศบาลตำบลหนองบัว (มท 0804.4/ว931) 7 พ.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว908) 7 พ.ค. 2551
ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้ รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2551 (มท 0803/ว909) 7 พ.ค. 2551
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นราย เดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551 (มท 0803/ว932) 7 พ.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว946) 7 พ.ค. 2551
การสำรวจข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และค่าสาธารณูปโภค ประจำปี 2550-2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว940) 7 พ.ค. 2551
การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 พ.ค. 2551
การขยายวงเงินกู้สามัญ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอกู้เงินสามัญ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 6 พ.ค. 2551
<< หน้าแรก...     767      768      769      770     (771)     772      773      774      775     ....หน้าสุดท้าย >> 850