ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1431 5 เม.ย. 2562
เร่งรัดการจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1458 5 เม.ย. 2562
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 กสธ. มท 0819.2/ว1463 5 เม.ย. 2562
ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1462 5 เม.ย. 2562
การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1460 5 เม.ย. 2562
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1437 4 เม.ย. 2562
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว1433 4 เม.ย. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 เม.ย. 2562
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1379 4 เม.ย. 2562
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1378 4 เม.ย. 2562
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1425 4 เม.ย. 2562
การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.4/ว1402 4 เม.ย. 2562
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819/ว1412 3 เม.ย. 2562
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด กสธ. มท 0819.2/ว1411 3 เม.ย. 2562
เปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.3/ว13 3 เม.ย. 2562
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1418 3 เม.ย. 2562
การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1413 3 เม.ย. 2562
แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1414 3 เม.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว1407 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 เม.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน(โครงการเยียวยา) เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 เม.ย. 2562
<< หน้าแรก...     18      19      20      21     (22)     23      24      25      26     ....หน้าสุดท้าย >> 850