ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ สน.คท. มท 0808.2/ว381 29 ม.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว385 [รายชื่อ] 29 ม.ค. 2562
สำรวจข้อมูลหอกระจ่ายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว383 [แบบรายงานฯ] 28 ม.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว372 28 ม.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว302 28 ม.ค. 2562
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว362 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 28 ม.ค. 2562
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว363 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0546 25 ม.ค. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2562) กพส. มท 0810.6/ว358 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว305 25 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 5-รุ่นที่ 7) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว357 [รายชื่อ รุ่น 5] [รายชื่อ รุ่น 6] [รายชื่อ รุ่น 7] 25 ม.ค. 2562
แจ้งปิดระบบการลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 5-รุ่นที่ 7) กพส. มท 0810.3/ว246 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/1654-1716 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) สน.คท. มท 0808.2/1755-1829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/1479-1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา สน.คท. มท 0808.2/1592-1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ผ่านทางระบบ GFMI สน.คท. มท 0808.2/1295-1355 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/1229-1294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน สน.คท. มท 0808.5/ว0264 25 ม.ค. 2562
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล สน.คท. มท 0808.2/ว0495 24 ม.ค. 2562
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 852