หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3472 29 ส.ค. 2556
การตรวจสอบขอมูลเงินเหลือจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1894 28 ส.ค. 2556
การลบเอกสารพักในระบบ GRMIS กค. มท 0803/ว1895 28 ส.ค. 2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1854 28 ส.ค. 2556
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1889 28 ส.ค. 2556
ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว1887 [รายชื่อ] 28 ส.ค. 2556
รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1886 27 ส.ค. 2556
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1884 27 ส.ค. 2556
การประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว1883 27 ส.ค. 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว1879 26 ส.ค. 2556
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว1878 26 ส.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ส.ค. 2556
ส่งคืนเงินค่าสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย กค. มท 0803/ว1821 26 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 26 ส.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตามประเมินผล สน.สส. มท 0891.4/ว1851 23 ส.ค. 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจทำไทยให้สะอาด" ประจำปี 2556 สนับสนุนโครงการ Clean up the World ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สน.สส. มท 0891.4/ว1860 23 ส.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1856 23 ส.ค. 2556
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีต่อ ๆ ไป ตบ. มท 0805/ว3395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ส.ค. 2556
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1857 [คู่มือ] 22 ส.ค. 2556
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1852 22 ส.ค. 2556
<< หน้าแรก...     432      433      434      435     (436)     437      438      439      440     ....หน้าสุดท้าย >> 865
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551