หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 สน.คท. มท 0808.4/3972 2 เม.ย. 2557
การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น School Information System : SIS สน.กศ. มท 0893.3/ว540 2 เม.ย. 2557
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว533 2 เม.ย. 2557
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว537 2 เม.ย. 2557
การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กค. มท 0803/ว536 2 เม.ย. 2557
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว39 2 เม.ย. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว38 2 เม.ย. 2557
การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว538 2 เม.ย. 2557
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว535 1 เม.ย. 2557
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว534 1 เม.ย. 2557
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว511 1 เม.ย. 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว510 1 เม.ย. 2557
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กจ. มท 0802.3/ว532 31 มี.ค. 2557
แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ Master plan of National Fire Safely Development สน.พส. มท 0810.5/2598 31 มี.ค. 2557
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว519 31 มี.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว522 31 มี.ค. 2557
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว509 28 มี.ค. 2557
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 Child development center information system : ccis สน.กศ. มท 0893.4/ว512 28 มี.ค. 2557
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลการทุจริตการสอบ สน.บถ. 28 มี.ค. 2557
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว513 28 มี.ค. 2557
<< หน้าแรก...     433      434      435      436     (437)     438      439      440      441     ....หน้าสุดท้าย >> 898
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551