หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1752 6 ส.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1748 6 ส.ค. 2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ส.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1749 6 ส.ค. 2556
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1707 [บัญชีจัดสรรงบประมาณ] 5 ส.ค. 2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3169 5 ส.ค. 2556
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง สล. มท 0801.1/ว62 5 ส.ค. 2556
งดใช้ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว61 5 ส.ค. 2556
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. 2 ส.ค. 2556
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน กค. มท 0803/ว1739 2 ส.ค. 2556
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/10241 2 ส.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.5/ว51 [บัญชีรายชื่อ] 2 ส.ค. 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/10267 2 ส.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1732 2 ส.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1736 [รายชื่อ] 2 ส.ค. 2556
เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1738 1 ส.ค. 2556
ประกาศผลผู้ได้รับทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1733 1 ส.ค. 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กจ. มท 0802.2/ว1729 1 ส.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/ว60 1 ส.ค. 2556
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการตามกฎกระทรวงและการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว59 1 ส.ค. 2556
<< หน้าแรก...     435      436      437      438     (439)     440      441      442      443     ....หน้าสุดท้าย >> 865
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551