หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว472 20 มี.ค. 2557
กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว478 20 มี.ค. 2557
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว477 20 มี.ค. 2557
การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว475 19 มี.ค. 2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว468 18 มี.ค. 2557
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว462 [บัญชีจัดสรร] 18 มี.ค. 2557
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 สน.บถ. มท 0809.5/ว25 [รายชื่อ] 18 มี.ค. 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว461 18 มี.ค. 2557
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว429 17 มี.ค. 2557
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว436 [รายชื่อแนบฯ] [แบบฟอร์มโอนเงิน] [เอกสารแนบฯ] 17 มี.ค. 2557
รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว435 17 มี.ค. 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว459 [แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ] [แบบตอบรับผู้อบรมฯ] [แผนที่ฯ] 17 มี.ค. 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว431 17 มี.ค. 2557
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว453 15 มี.ค. 2557
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี 2556 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556,โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว434 14 มี.ค. 2557
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว622 14 มี.ค. 2557
อำนาจการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว19 14 มี.ค. 2557
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว430 14 มี.ค. 2557
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว418 14 มี.ค. 2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว426 14 มี.ค. 2557
<< หน้าแรก...     435      436      437      438     (439)     440      441      442      443     ....หน้าสุดท้าย >> 898
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551