หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.3/ว423 14 มี.ค. 2557
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 มี.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. 13 มี.ค. 2557
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว408 13 มี.ค. 2557
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว407 13 มี.ค. 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว421 13 มี.ค. 2557
ขอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.4/ว420 13 มี.ค. 2557
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว7 13 มี.ค. 2557
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว6 13 มี.ค. 2557
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว417 13 มี.ค. 2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว413 13 มี.ค. 2557
กำหนดสถานที่และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว23 [รายชื่อรุ่น 3] [รายชื่อรุ่น 4] 13 มี.ค. 2557
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว 9 [บัญชีรายชื่อเข้าอบรมฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 10] 12 มี.ค. 2557
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว412 12 มี.ค. 2557
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว411 12 มี.ค. 2557
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการเมืองจังหวัดของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว400 12 มี.ค. 2557
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว402 [เอกสารแนบ] 12 มี.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สน.สส. มท 0891.4/ว363 11 มี.ค. 2557
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว399 11 มี.ค. 2557
การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว389 11 มี.ค. 2557
<< หน้าแรก...     436      437      438      439     (440)     441      442      443      444     ....หน้าสุดท้าย >> 898
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551